Latvijas Mūzikas Producentu apvienības LaMPA

MŪZIKAS IERAKSTU GADA BALVA  ZELTA MIKROFONS 2019

nolikums

1. MĒRĶIS

1.1. Veicināt mūzikas ierakstu nozares attīstību Latvijā. Atbalstīt jauno mūziķu un citu radošo personību attīstību mūzikas jomā. Salīdzināt un noteikt labākos mūzikas audio un video ierakstus Latvijā 2018. gadā. Apbalvot labākos mūzikas nozarē.

2. NOMINĀCIJAS (balso vērtēšanas komisija)

2018. gadā pieteikumi tiek pieņemti šādās nominācijās:

2.1. Labākais (visi žanri) albums*

2.2. Labākais mūzikas video klips

2.3. Labākais koncertieraksts video

2.4. Labākā debija (mākslinieka pirmais publicētais ieraksts)**

2.5. Labākā dziesma (visi žanri)

* skatīt punktu 5.1.1

** skatīt 6.3. punktu

3. ĪPAŠĀS BALVAS

3.1. Radiohits

3.2. Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā.

3.3. Tirdzniecības parka Alfa Gada dziesma

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

4.1 Katrs LaMPA biedrs (juridiska vai fiziska persona) LaMPA biedru sapulcē vērtēšanas komisijas izveidei iesaka kandidātus – mūzikas nozares speciālistus.

4.2 LaMPA biedri savā iesniegtajā Vērtēšanas komisiju kandidātu sarakstā nedrīkst iekļaut savas kompānijas darbiniekus.

4.3 Tiek izveidots kopējs kandidātu saraksts. LaMPAs valdes noteikta persona aptaujā visus vērtēšanas komisijas kandidātus, kuri apstiprina vai noraida savu līdzdalību komisijā, kā arī piesakās uz nominācijām, kuras vērtēs.

4.4 Pēc kandidātu aptaujas tiek apkopoti rezultāti un izveidots galīgais visu vērtēšanas komisijas locekļu saraksts, pēc kura tiek noteikts katras nominācijas vērtēšanas komisijas sastāvs.

4.5 Vienu nomināciju vērtējošās komisijas sastāvā nedrīkst būt mazāk kā 7 locekļu.  Maksimālais komisijas locekļu skaits vienas nominācijas vērtēšanai ir 15 locekļi.

4.6  Viens vērtēšanas komisijas loceklis drīkst vērtēt ne vairāk kā 7 un ne mazāk kā 3 kategorijas.

4.7  Vērtēšanas komisijas katrai nominācijai tiek veidotas pieteikšanās secībā – komisijas sastāvu veido pirmie 15 pieteikumi. Strīdīgos gadījumos galējo lēmumu par žūrijas sastāvu attiecīgajā nominācijā pieņem LaMPA valde.

4.8  Vērtēšanas komisijas izveidojamas līdz 2018. gada 9. novembrim.

4.9  Nepieciešamības gadījumā LaMPAs valde var izveidot papildus vērtēšanas komisiju kādai noteiktai nominācijai.

4.10 No vērtēšanas komisijas locekļu vidus LaMPAs biedri ievēl vienu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju, kura uzdevums ir sekot vērtēšanas komisijas locekļu darbam, pārliecinoties par to objektivitāti un pienācīgu darba izpildi, pārstāvēt žūrijas komisiju, pēc vajadzības arī pārstāvot žūrijas komisiju komunikācijā ar medijiem

5. VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS DARBĪBA UN REZULTĀTU APKOPOŠANA

Vērtēšana notiek 2 kārtās:

5.1.1. Pirmā kārta:

a) Vērtēšanas komisijas locekļi vērtē kategorijā „Labākais albums” iesniegtos ierakstus un sadala tos nominācijās pēc mūzikas žanriem.

b) Lai nominācija tiktu vērtēta, jābūt iesniegtiem vismaz 3 (trīs) albumiem attiecīgajā mūzikas žanrā.

c) Tiek izskatīti arī visi kategorijas „Labākā Debija” iesniegtie ieraksti, pieteikumu anketas un to atbilstība kategorijas kritērijiem. (skatīt 6.3.punktu)

d) Pirmās kārtas vērtēšana un albumu sadalīšana pa nominācijām notiek kopīgā īpaši izveidotā žūrijas komisijas locekļu sapulcē 2018. gada 5. decembrī, Sēlpils ielā 2c, 3.stāvā.

e) Strīdu un šaubu gadījumus risina un izlemj žūrijas komisijas priekšsēdētājs.

5.1.2. Otrā kārta:

a) Vērtēšanas komisijas locekļi iepazīstas ar visiem vērtējamā nominācijā iesniegtajiem darbiem. Vērtēšanas komisijas dalībnieki izvēlas vērtējamās kategorijas.

b) Vērtēšanas komisijas pārstāvji, kuri piedalās 1. kārtas vērtēšanā – ierakstu dalīšanā žanros – pirmie izvēlas vērtējamās kategorijas.

c) Izvēloties kategorijas, vērtēšanas komisijas dalībniekiem jānorāda 3 (trīs) kategorijas, kuru vērtēšanā vērtēšanas komisijas pārstāvis jūtas īpaši pārliecināts un kompetents.

d) Materiālu nodošana vērtēšanas komisijai notiek kopīgā vērtēšanas komisijas sapulcē 2018. gada 7. decembrī, Sēlpils ielā 2c, 3.stāvā.

e) Katrs vērtēšanas komisijas pārstāvis, individuāli noklausoties un noskatoties visu nomināciju ierakstus, novērtē tos liekot atzīmes 10 baļļu sistēmā, ierakstot rezultātus novērtējuma tabulā.

f) 10 baļļu sistēmā tiek vērtēti katra ieraksta visi norādītie kritēriji, no kā tiek aprēķināta vidējā atzīme, kas ir vērtēšanas komisijas pārstāvja ieraksta gala vērtējums.

g) Vērtēšanas komisijas loceklis vienā kategorijā var vairākiem ierakstiem ielikt vienādas atzīmes.

h) Vērtēšanas komisiju locekļu aizpildīto novērtējuma tabulu rezultāti tiek apkopoti pēc principa – 1.vieta atbilst visaugstākajam summārajam punktu skaitam.

i) Ieraksts nevar iekļūt nomināciju pieciniekā, ja tā kopējā vērtēšanas komisijas vērtējuma vidējā atzīme ir 3 un zemāka.

j) Strīdu un šaubu gadījumus risina un izlemj vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs.

5.2. Rezultātu apkopošanai tiek piesaistīta neatkarīga auditorfirma, kas nodrošina iesniegto vērtējumu konfidencialitāti un uzņemas atbildību par rezultātu apkopošanu.

5.3. Auditorfirmai ir tiesības anulēt komisijas locekļu tīši izdarītus zemus vērtējumus, ar mērķi ietekmēt ieraksta ieņemto vietu kopvērtējumā.

5.4. Nomināciju pretendenti tiek sarindoti prioritārā secībā – vislielākais punktu kopskaits = augstāka vieta.

5.5. Vērtēšanas komisijas locekļi savus vērtējumus līdz 2018. gada 22. decembra vakaram nogādā auditorfirmai, ar kuru iepriekš LaMPA noslēgusi līgumu par sadarbību.

5.6. Auditorfirma, ievērojot pilnīgu konfidencialitāti, apkopo vērtēšanas rezultātus līdz 2018. gada 28. decembrim un paziņo tos LaMPA.

5.7. Vērtēšanas komisijas locekļiem jāievēro ētika un jāatturas no darba vērtēšanas, ja kādi apstākļi liedz būt objektīviem. Ja kāda darba vērtējumā objektivitāte nav iespējama, jāatturas no visu darbu vērtēšanas attiecīgajā nominācijā.

6. ĪPAŠĀS  BALVAS

RADIOHITS – līdz 2019. gada 27. janvārim tiek noteikts pēc LaIPA (Latvijas izpildītāju un producentu apvienība) apkopotajiem datiem par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2018. gadā:

6.1.1. LaIPA apkopo datus par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2018. gadā. Visvairāk atskaņotās dziesmas, pēc to skanēšanas biežuma, tiek reizinātas ar radiostaciju reitingiem.

6.1.2. Pieciniekā var iekļūt dziesmas, kas skanējušas vismaz 3 radiostacijās.

6.1.3.  Uz Radiohita balvu pretendē tikai tie ieraksti, kas ierakstīti, reģistrēti un publicēti laika posmā no 2017. gada 2. decembra līdz 2018. gada 1. decembrim.

6.2.  PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU LATVIJAS MŪZIKAS ATTĪSTĪBĀ - kandidātus iesaka un apstiprina LaMPA biedri līdz 2018. gada 11. novembrim.

6.3.  Kategorijas LABĀKĀ DEBIJA vērtēšanas kritēriji:

6.3.1. Uz balvu pretendē mākslinieka pirmais komerciāli izdotais EP albums vai albums, kas publicēts laika posmā no 2017. gada 2. decembra līdz 2018. gada 1. decembrim.

6.3.2. Debija ir pirmais komerciāli publicētais EP albums vai albums. Kategorijas mērķis ir izcelt veiksmīgāko aizvadītā gada jauno mākslinieku vai apvienību.

6.3.3. Kategorijā “Labākā debija” žūrijas prioritāte ir jaunu talantu novērtējums, tāpēc, ja mākslinieks jau ir pretendējis šajā nominācijā, tad uz to atkārtoti pretendēt nevar.

6.3.4. Uz nomināciju “Labākā debija” var pretendēt:

- mūziķu grupa, kuras 50% grupas sastāva nekad nav pretendējuši uz balvu kādā no nominācijām;

- solists, kurš nekad nav pretendējis uz balvu kādā no nominācijām.

6.3.5. Organizatori, uzklausot žūrijas viedokli, patur tiesības neizvirzīt ierakstu nominācijai “Labākā debija”, ja tiek uzskatīts, ka iesniegtais ieraksts nav debija. Šādā situācijā dalības maksa par iesniegto ierakstu netiek atgriezta. Strīdīgos gadījumos lēmumu pieņem LaMPA valde.

7. NEATKARĪGO PRODUCENTU REĢISTRĒŠANĀS

7.1 Neatkarīgo producentu reģistrēšanās dalībai "Mūzikas ierakstu gada balva Zelta Mikrofons 2018" notiek, iesniedzot rakstisku iesniegumu adresētu Latvijas Mūzikas Producentu apvienībai, kā arī iemaksājot dalības maksu: 25 eiro apmērā par katru iesniegto ierakstu punktos 2.1. - 2.5. minētajās nominācijās.

8. IERAKSTU IESNIEGŠANA

8.1.Tiek pieņemti mūzikas ieraksti, kuri ir izdoti un/vai publicēti Latvijā sākot no 2017. gada 2. decembra līdz 2018. gada 1. decembrim.

8.2. Lai iesniegtu ierakstu, tam jāatbilst vismaz 2 kritērijiem:

1) Izpildītājs ir Latvijas pilsonis

2) Mūzikas autors ir Latvijas pilsonis

3) Teksta autors ir Latvijas pilsonis

4) Izdevējs/producents ir Latvijas pilsonis

Tādējādi var iesniegt arī ierakstus, kas izdoti ārzemēs. Šie ieraksti tiek sadalīti kategorijās kopā ar Latvijā izdotajiem ierakstiem.

8.3. Ieraksti Zelta Mikrofonam 2019 tiek pieņemti sākot no 2018. gada 1. novembra LaMPA birojā Rīgā, Sēlpils ielā 2c, 3.stāvā, katru darba dienu no plkst. 10.00-17.00.

8.4. Nominācijām pieteikto ierakstu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 3. decembris plkst. 17.00.

8.5. Iesniegt ierakstus vērtēšanai var gan elektroniskā formātā saskaņā ar punktiem  8.6., 8.7., gan CD formātā (22 gb - vērtēšanai vienā nominācijā).

8.6. Ierakstus elektroniski iesniegt var izmantojot kādu no failu pārsūtīšanas serveriem (piemēram, www.failiem.lv;www.yousendit.com; www.wetransfer.com), pieejas saiti nosūtot uz e-pastu: ilze@gadabalva.lv. Informācija pa telefonu 67409924.

8.7. Iesniedzot ierakstus, albumus, EP albumus (4-7 dziesmas, neskaitot dziesmu alternatīvās versijas un featured dziesmas, ja tādas ir; EP albuma kopējais garums 20-25 minūtes) elektroniski ir jāiesniedz:

1) dziesmas .wav formātā

2) albuma vai dziesmas vizualizācijas .jpgformātā (vismaz 2 bildes - CD vāks, izpildītāja vai grupas bildes lielā izšķirtspējā)

3) dziesmas videoklipu (ja tāds ir)

4) albuma saturs vizuālā vai tekstuālā formātā (dziesmu pilni nosaukumi, mūzikas un tekstu autori, producenti, albuma dizaina autori u.c. precizējoša informācija)

nosūtot pieejas saiti saskaņā ar nolikuma punktu 8.6.

8.8.Video klipus elektroniski var iesniegt sekojošos formātos:

1) MP4 (.mp4)

2) QuickTime movie (.mov) formātā

(Kadru skaits sekundē: 25fps, malu attiecība 16:9, izmēri 1920x1080, 1280x720, 1024x576, kodējums ProRes, H264, Avid DNxHD)

nosūtot pieejas saiti saskaņā ar nolikuma punktu 8.6.

8.9. Vienu un to pašu albumu drīkst iesniegt tikai vienā nominācijā. Izņēmums ir debijas nominācijā iesniegtie albumi, kuri var tikt iesniegti arī vēl vienā nominācijā. Šaubu un strīdu jautājumus risina žūrijas priekšsēdētājs.

8.10. Iesniegtie darbi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

9. BALVU PASNIEGŠANAS  CEREMONIJA/KONCERTS

9.1. Koncerts – apbalvošanas ceremonija norisināsies 2019. gada 12. februārī, Dailes teātrī

9.2. Koncertu fiksēs un tiešraidē pārraidīs www.skaties.lv, Kanāls 2 un translēs kanāls LNT 2019. gada 12. februārī.

9.3. LaMPA biedri katrs patstāvīgi nodrošina un apmaksā savu mākslinieku dalību koncertā.